รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีโลหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150503180254นายสุชาติ มากต่าย
250503180023นายจักรี แซ่เจียง
350503180189นายฤกษ์ชัย มันแก้ว
450503180213นายศักดิ์สิทธิ์ อบเชย
550503180080นายนราธิป ระวังสุข
650503180130นายบิลใหม่ เอราวรรณ