รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1588051410029นางสาวจันทิมา ฉิมช้าง
2588051410037นางสาวชิดชนก ศรีเมือง
3588051410094นางสาวรัศมี ศรีลาวงศ์
4588051410110นางลัดดาวรรณ ทองย้อย
5598051410093นายวงศกร อุไรวงศ์