รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549050300439นางสาววิลาวรรณ์ อ่วมเทศ
2549050300454นางสาวศิโรรต คงเกษม