รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1559050300792นายอัมรินทร์ สุภเสน