รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505030558นายวรรณชัย ขวัญบัว
249505034246นายณัฐพงษ์ จำปาไทย
349505030582นายวิญญู กรณ์ถาวรวงศ์
449505030467นางสาวภาวดี พรมทา
549505034659นางสาววรามาศ เหล่าสันตติ
649505034576นางสาวฤทัยรัตน์ ทองรักษ์
749505034469นางสาวพรทิพย์ ซิ้มประดิษฐ