รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505150545นางสาวนารินทร์ ควรพิมาย
250505140751นางสาวสมฤทัย ผุยวรรณ์
350505150453นางสาวกฤตติยา สิงคิวิบูลย์
450505150743นางสาววรรทณี บ้านยาง
5513050310186นางตรัยพัทธ์ สังข์แสงใส
6526051400368นายปัญญา จุลลำเจียก