รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1546051410514นางสาวกัญญพร บุญรักษ์
2535051400997นางสาววิภาวี พิทักษ์กมลพันธ์
3535051500283นางสาวทิพยาพร บ่อแก้ว
4535051401003นายเวชพิสิฐ ศักดิ์แสงไกล