รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1576051410149นางสาวสุนิสา เจริญจิตร์
2565051500462นางสาวณิชชากรณ์ ทาปุก