รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586051400198นางสาวเขมวรรณ คอนทอง
2575051400498นายนิยมการณ์ คำโอ
3575051400175นางสาวธัญจิรา ภวพงศ์สุภัทร
4586051410023ว่าที่ร้อยตรีจตุพล อ่อนสุข