รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1516051610272นายกิตติชัย สุขนันทฬส
2515051600960นางสาวบุญญรัตน์ เรียงใหม่
3516051610165นางสาวชนัญชิดา ผลวัฒน์