รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505020235นางสาวศิริลักษณ์ หมื่นสุรินทร์
250505020268นางสาวสุกัญญา แตงสมุทร
352605167296นางสาวเบญจพร แก้วภักดี