รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536051610023นางสาวพิไลวรรณ กันตัก
2536051700394นางสาวศรัญญา ไชยเลิศ
3536051700451นางสาวหรรษา สนิทวงศ์
4546051600015นางสาวกรรณิการ์ คงทอง