รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545051700114นางสาวพิมพ์พรรณ เศวตดิษ
2545051700437นางสาววิริยา ตานนท์