รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555051600511นางสาวพรพิมล ศรสั่งอาจ
2555051610155นางสาวประภามาศ ทองคล้าย