รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1606051600181นางสาวพัทธ์วรินทร์ อุทจันทร์
2585051600096นางสาวชลธิชา ไชยเชษฐ
3585051700532นางสาวอรวรานันท์ พัศธนไพศาล
4585051600567นายณัฐชา แสงสกุล