รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501010040นางสาวกนกวรรณ นิลประเสริฐ
250501010214นางสาวชิดชนก อัครศฤงคาร