รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010100564นางสาวณัฐภรณ์ ครึกครื้นจิตร์
2525010100127นายพลาวัฒน์ โพธิ์มัจฉา