รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010100381นางสาวกนกวรรณ โกมลวิศิษฏ์
2535010100407นางสาวจารุภา เหล็กอิ่ม