รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010101263นางสาววรัญญา ลีลาวดี
2535010100654นางสาวอภิชญา ลิ่มเชย