รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010100017นางสาวกมลชนก เข็มทอง
2555010101148นางสาวสุจิตรา พงศ์ถาวรภิญโญ