รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505040680นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ
250605130538นางสาวณัฐพร จันทรศร
3516051300452นางสาวรัตนา โอฬาฤกษ์