รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1550505040133นางสาวศิรินันท์ นุตระ
250505131081นางสาวภัทราภรณ์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ