รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1550505040075นางสาวรัญญามาศ ไทยกลาง
250505130968นางสาวนฤมล ภัทรมาลัยสิริ
350505132105นางสาวภัทราพร นิลละออ