รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1546051310235นางสาวนงนุช เกตุคำภา
2535051301187นางสาวมณีรัตน์ ใจรักสันติสุข