รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010800111นางสาวเจริญศรี การุณ
2555010800384นางสาวกาญจนี รำพรรณ์
3555010800343นางสาวกติกานต์ กระจ่างฤกษ์