รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505060645นางสาวชลธิชา สุวรรณรัตนบุศ
250505060785นางสาวพรรณปพร หัตถาพงษ์
350505060439นางสาวสุจิตรา รุ่งโรจน์สกุลชัย