รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525050600879นางสาวพรพิมล จรุงวิศาลกุล
2525050600911นางสาวธัญญรัตน์ แสงสุริยาโรจน์