รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010200264นายกรุงเทพ นาควิจิตร
2535010202146นางสาวภัทราภรณ์ ชัยบุรินทร์