รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010200106นางสาวกุสุมาลย์ อ่อนศรี
2545010200560นายภาณุเมศ ศรีทอง