รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010201127นางสาวโมทนา เศรษฐ์โสภณกุล
2585010200863นางสาวหทัยชนก บุญเมือง
3585010200228นางสาวณัฐนิชา วงษ์จันทร์