รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1576060300091นายนที ทองคง
2576060300125นายบัณฑิต เก่งสาริการ
3567060300447นางสาวกนกวรรณ มีห่อข้าว
4566060300126นายสุมนัส รักทา