รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545061000356นายจิรายุทธ จูมพลหล้า
2545061000208นายปริวัติ ศิลปอุไร