รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549050200332นางสาวกัลญาณัฐ เทศจอ