รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501060193นางสาวทัศนีย์ อุดมเดชฤาชา
250501060235นางสาวบุณฑริกา สร้อยคำ