รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501050145นายณัฏพล พัฒนวรพันธุ์
250501050103นางสาวฉัตรระวี มากเหลี่ยม