รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501030204นางสาวจุฑาทิพย์ หงษ์ยนต์
250501030782นางสาวรวีพิชญา เรืองศรีสกุลชาญ
350501031137นางสาวอังคณา ป้ายนอก