รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010300627นางสาววิรินทร กุลตวนิช
2545010300105นางสาวชมพูนุท จำปาเลิศ
3545010301558นางสาวธนาพร เนตรสว่าง