รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010300070นางสาวจุฑารัตน์ สุขพันธ์
2555010300443นางสาวชนาภา นิโครธานนท์