รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010301597นายเหมวัต ศรีอรุณศักดิ์
2575010300474นางสาวโชติญา เชื้อทอง