รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010300689นางสาวเนตรชนก วงศ์เจริญ
2585010301299นางสาวอาทิมา ชัยชวลิต
3585010300234นายเกียรติศักดิ์ ฆ้อนเที่ยงธรรม