รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505108651นางสาวมยุรา หนูริง
249505108792นางสาวศิรินญา นครเก่า
349505109113นายอัตนัย เลาหพันธ์
449505104098นางสาวชลธิชา ฐานบัณฑิต
549505100112นายเดโชชัย ดวงพัตรา
649505108271นางสาวฐิติพร แก่งจำปา
749505108529นางสาวเปรมจิต คมขำ
849505108602นางสาวแพรวพรรณ ฟักเงิน