รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505100393นางสาวอรุณศรี เสรีลาภ
250505120878นางสาวปาริฉัตร นิลพัฒ
352605127035นางสาวรภัสสรณ์ บุญช่วย
452605127043นางสาวกาญจนา ซิงห์