รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525051200968นางสาวมัสลิน ใจคุณ
2525051200638นายอนุวัฒน์ ใจแจ้ง