รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1551505050031นางสาวอาภิดา ขลิบสุวรรณ
2551505050445นางสาวณัฏฐณิชา ศิริปัญญา