รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150502100303นายปทม ทองช่วง
250502100733นางสาวสุวรรณี ศรีโมรา
350502100188นายทศพร แก้วเสริมวงศ์