รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565021000528นางสาวภัทรมาศ จันทร์เทศ
2565021000825นางสาวภิรมย์พร เกษมอัศวชานนท์