รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1556040410186นายสันติภพ พิกุลหอม
2556040410152นายยศ แจ่มจันทร์
3566040400202นายไพศาล อินประจง