รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149604041217นายปิยะพงษ์ ค้ำคูณ
249504040103นายสุวโรจน์ ลิมปิชัยโรจน์
349504040343นายมงคล เมฆบัณฑูรย์