รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575040300098นางสาวจารุเนตร แสนสุข
2555040301114นายเสฎฐวุฒิ จโนภาส
3575040300122นางสาวจุฑารัตน์ สารอด