รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448504010050นายณรงค์รัตน์ กะเนรุพันธ์
249604010352นายสันติ ทรัพย์เจริญ
349604011343นายสุทธิศักดิ์ ใจซื่อตรง